Všeobecne záväzné nariadenie

  • VZN č.1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n.o.
  • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území Obce Unín
  • o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Unín
  • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Unín
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Unín
  • o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n. o.