Všeobecne záväzné nariadenie

  • o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Unín
  • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Unín
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Unín
  • o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n. o.
  • VZN obce Unín č. 2/2019 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • VZN - o organizovaní miestneho referenda v obci Unín
  • Zmena č. 2 k VZN č. 2/2016 o rozsahu, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n. o.
  • Zmena č. 2 k VZN č. 3/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni