Všeobecne záväzné nariadenie

  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n.o.
  • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území Obce Unín
  • o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Unín
  • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Unín
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Unín
  • o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n. o.
  • VZN obce Unín č. 2/2019 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín